Voorwaarden


 

Algemene Voorwaarden keukenveilingen.nl

Op keukenveilingen.nl vindt u een landelijk aanbod van showroommodellen waarop geboden kan worden. De keukenondernemers bieden hier hun keukens aan tegen minimale prijzen. Wanneer u interesse heeft in een bepaalde keuken kunt u een bod plaatsen. Aan het einde van de veilingperiode wordt de keuken gegund aan de hoogste bieder (Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning opdrachtgever). Keukenveilingen.nl speelt geen enkele rol in de aankoop of bemiddeling van een keuken, maar biedt slechts de mogelijkheid (platform) om winkelier en consument met elkaar in contact te brengen.  Alle informatie op keukenveilingen met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden (adverteerders). Keukenveilingen is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van geplaatste advertenties en informatie

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.keukenveilingen.nl (hierna te noemen keukenveilingen) gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik van keukenveilingen accepteert u deze voorwaarden, welke altijd aangepast kunnen worden indien dit noodzakelijk is.


A. Gebruikers (bieders op keukenveilingen.nl)

 1. De gebruikers op keukenveilingen.nl dienen meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten.
 2. De gebruikers op keukenveilingen.nl  dienen zich vooraf te registreren middels het invullen van een formulier. Door  het registreren geeft de bieder toestemming zijn gegevens te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in artikel 7
 3. De bieder op keukenveilingen is verplicht er voor te zorgen dat door hem ingevulde gegevens tijdens de registratie volledig, correct en naar waarheid zijn ingevuld en garandeert de juistheid, volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.
 4. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de bieder op keukenveilingen.nl  gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door de bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de bieder keukenveilingen.nl hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Keukenveilingen blokkeert in dat geval verdere toegang om misbruik in naam van de bieder te voorkomen. De bieder zal  hierna op diens verzoek een nieuw wachtwoord ontvangen.
 5. Door registratie op heeft de bieder op keukenveilingen.nl toegang tot een Veiling en het recht daarop als bieder op te treden. Keukenveilingen.nl behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
 6. Keukenveilingen doet haar best om er voor te zorgen dat er op dusdanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Keukenveilingen.nl houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven.
 7. Keukenveilingen verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, adres, e-mail adres, partnergegevens, gegevens omtrent uw financiële situatie en telefoonnummers. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het toesturen van informatie, doorgeven van specificaties, antwoord op vragen, berekenen van krediet en/of maandbedragen en of derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
 8. Na de bieding ontvangt u het bezichting adres om de keuken te inspecteren. Controleer hier de algehele staat voordat u uw bieding bevestigd. U krijgt na invoering van het bod een e-mail met de kavelgegevens, uw bod en het bezichtigingadres van het kavel. Via deze e-mail en na een eventuele bezichtiging kunt u uw bod bevestigen.
 9. Een via de mail bevestigd bod is niet vrijblijvend. Als het kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag af te nemen. Als koper bent u tevens verantwoordelijk voor een tijdige betaling en het tijdig afhalen van de gekochte kavels. De betalingsafspraken maakt u met de aanbieder (adverteerder) van de keuken.
 10. Keukenveilingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Keukenveilingen raadt u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte geraakt van deze wijzigingen.
 11. U vrijwaart keukenveilingen volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met  een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 12. Eventuele geschillen vallen onder Nederlands recht en worden voorgelegd voor de arrondissementsrechtbank te leeuwarden.

B. Adverteerders (aanbieders van keukens)

 1. Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u keukenveilingen.nl toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.
 2. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent om zich als vertegenwoordiger van uw bedrijf aan te melden als adverteerder op deze website en verplicht zich alle gegevens die van u en uw bedrijf worden gevraagd eerlijk, juist, volledig en actueel te vermelden.
 3. Keukenveilingen behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a.  voordoen indien: 
  - advertenties naar mening van keukenveilingen aanstootgevend zijn;
  -de producten en /of prijs in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven;
  - de betreffende producten in een verkeerde rubriek zijn geplaatst.
 4. U vrijwaart keukenveilingen tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op  de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 5. keukenveilingen is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
 6. U vrijwaart keukenveilingen volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met  een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 7. keukenveilingen behoud zich het recht voor om u te toegang en/of gebruik van deze website te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.
 8. Als adverteerder verplicht u zich om voor de door u aangeboden producten de juiste adviesprijzen eerlijk te hanteren en hierop een hoge korting te geven. Om uw producten interessant te maken voor de consument wordt u geadviseerd om een korting te geven van minimaal 30% op de adviesprijzen.
 9. Alle prijzen door u vermeld in uw advertenties zijn altijd inclusief B.T.W.
 10. Indien u zich niet volledig voegt naar bovengenoemde voorwaarden, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze website.